Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Krachtbron Legal Power: Krachtbron, gevestigd op het adres: Seinhuiswachter 2, 3034 KH te Rotterdam.
 2. Klant: de contractspartij van Krachtbron bij een Overeenkomst.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen Klant en Krachtbron, in welke vorm en hoegenaamd dan ook.
 4. Partijen: Krachtbron en Klant samen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst die met Krachtbron wordt aangegaan.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant worden uitgesloten.

Artikel 3: Aanbieding, offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Aanbiedingen en offertes van Krachtbron zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant per email aan Krachtbron de aanbieding of offerte van Krachtbron accepteert. Het staat Krachtbron vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Krachtbron daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Klant anders aangeeft.
 5. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht Krachtbron niet tot het verrichten van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
 7. Ingeval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Krachtbron zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (doen) uitvoeren.
 2. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Klant aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Klant worden verstrekt. Klant is ertoe gehouden om Krachtbron onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Krachtbron verstrekt gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 4. Krachtbron is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Krachtbron is uitgegaan van eventueel door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Krachtbron kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan Krachtbron zijn verstrekt, heeft Krachtbron het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra vergoeding volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 6. Krachtbron staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Krachtbron zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogtestellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Krachtbron de Klant hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal Krachtbron daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van de vergoeding tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Krachtbron geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Krachtbron kunnen worden toegerekend.
 6. Krachtbron kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Klant meerkosten in rekening brengen dan vermeld in de Overeenkomst, indien Klant hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van Krachtbron.
 7. Indien na het afsluiten van de Overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 6: Betaling

 1. Betaling van de door de Krachtbron verzonden factuur dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, of reclames, schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.
 2. Indien Klant in gebreke blijft in de betaling binnen de betaaltermijn, dan is de Klant van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. Klant is wettelijke handelsrente bij handelstransacties verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat Klant in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening.
 3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Klant naar het oordeel van Krachtbron daartoe aanleiding geeft, is Krachtbron gerechtigd van Klant te verlangen, dat zij onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Krachtbron te bepalen vorm. Indien Klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Krachtbron gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Klant aan Krachtbron uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van de Klant is al hetgeen Klant aan Krachtbron verschuldigd is, eveneens direct opeisbaar.
 4. Krachtbron heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Krachtbron kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 6. Krachtbron kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan door twee Klanten zijn zij, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Klanten zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Krachtbron is verzekerd tegen aansprakelijkheid. Indien Krachtbron aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Klant aantoont dat zij schade heeft geleden door een aan Krachtbron toerekenbaar handelen of nalaten dat bij zorgvuldig en deskundig handelen niet zou zijn gebeurd, is Krachtbron voor die schade aansprakelijkheid tot maximaal het door de aansprakelijkheidsverzekering voor dat schadegeval uit te keren bedrag.
 3. Krachtbron heeft te allen tijde het recht om de door Klant te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 4. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
 5. Krachtbron is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van Krachtbron of haar ondergeschikten.

Artikel 8: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, langdurige ziekte (langer dan twee weken) van de door Krachtbron ingeschakelde personen of derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Krachtbron geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Krachtbron niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Krachtbron heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Krachtbron haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Krachtbron ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Krachtbron gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9: Geheimhouding

 1. Partijen houden iedere informatie die zij (in welke vorm dan ook) over en weer ontvangen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geheim, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst.
 2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Krachtbron is het Klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere schriftelijke uitlatingen (met uitzondering van opgestelde contracten) van Krachtbron openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen. Dit leidt uitzondering indien dit rechtstreeks uit de Overeenkomst en/of de aard van de werkzaamheden voortvloeit.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende Overeenkomst en voor een periode van 1 jaar na afloop daarvan.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere Overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter te Rotterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Deze algemene voorwaarden van Krachtbron zijn opgesteld in het Nederlands en zijn bindend. Deze versie is opgesteld op 24 oktober 2023.

Artikel 11: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn verstrekt aan Klant en gepubliceerd op de website van Krachtbron, www.krachtbron.nl. Van toepassing is steeds de laatst op de website gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de Overeenkomst.